logo tagalog interpreter
HOME
 


tagalog interpreter spacer
spacer
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What is the National Language of the Philippines?

The national language of the Philippines is Filipino, which is Tagalog-based. Article 14 of the 1987 Philippine Constitution states that:

Article XIV
EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY, ARTS, CULTURE AND SPORTS

Language
Sec. 6. The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages.
SEK. 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.

Subject to provisions of law and as the Congress may deem appropriate, the Government shall take steps to initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official communication and as language of instruction in the educational system.
Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang- edukasyon.

Sec. 7. For purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and, until otherwise provided by law, English.
SEK. 7. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at, hangga’t walang ibang tinatadhana ang batas, Ingles.

The regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein.
Ang nga wikang panrehyon ay pantulong sa mga wikang opisyal sa mga rehyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo roon.

Spanish and Arabic shall be promoted on a voluntary and optional basis.
Dapat itaguyod nang kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic.

Sec. 8. This constitution shall be promulgated in Filipino and English and shall be translated into major regional languages, Arabic, & Spanish.
SEK. 8. Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehyon, Arabic, at Kastila.

Sec. 9. The Congress shall establish a national language commission composed of representatives of various regions and disciplines which shall undertake, coordinate, and promote researches for the development, propagation, and preservation of Filipino and other languages.
SEK. 9. Dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang mga rehyon at mga disiplina na magsasagawa, maguugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili.

› Back to FAQ home


Copyright © 2007–